Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39420
Title: Giao kết hợp đồng lao động
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Abstract: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ người lao động không chỉ với tư cách là chủ sở hữu lao động mà cả với tư cách một con người với quyền nhân thân đặc biệt.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 2tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1996_B5_Giaokethopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.