Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39580
Title: Hình thức chính thể của các nước trên thế giới
Authors: Vũ Hồng Anh
Keywords: Vũ Hồng Anh
Hình thức chính thể
Chính thể quân chủ
Chính thể cộng hòa
Abstract: Việc xác định hình thức chính thể có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu sự điều chỉnh của luật hiến pháp về tổ chức và hoạt động của nhà nước. Bài viết đi vào phân tích hai hình thức chính thể: Hình thức chính thể quân chủ và hình thức chính thể cộng hoà.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1998_B8_Hinhthucchinhthe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.