Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39585
Title: Phân loại tội phạm
Authors: Phạm Văn Báu
Keywords: Phạm Văn Báu
Phân loại tội phạm
Luật hình sự
Abstract: Việc phân loại tội phạm có ý nghĩa lớn về các mặt chính trị, pháp lý, xã hội...không chỉ trong lĩnh vực lập pháp mà cả lập pháp tố tụng hình sự. Ngoài ra việc phân loại tội phạm còn có ý nghĩa đối với việc phân loại và xây dựng chế độ. Từ thực tế khách quan đưa ra dẫn chứng về việc phân loại tội phạm của một số nước trên thế giới làm ví dụ điểm hình.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1998_B2_phanloaitoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 620,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.