Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39586
Title: Ý chí trong giao dịch dân sự
Authors: Phạm Công Lạc
Keywords: Phạm Công Lạc
Giao dịch dân sự
Tự do ý chí
Ý chí giao dịch
Abstract: Giao dịch dân sự là sự kiện pháp lý thông dụng chủ yếu va hợp pháp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các chủ thể trong giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là hành vi có chủ đích của chủ thể tham gia, là hành vi mang ý chí của chủ thể. Cam kết thoả thuận là cốt lõi của nội dung giao dịch, thể hiện ý chí của chủ thể tham gia. Bởi vậy ý chí của các chủ thể là yếu tố cơ bản nhất của gia dịch dân sự.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1998_B3_Giaodichdansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 451,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.