Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39786
Title: Về sự chuyển đổi phương thức thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta hiện nay
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: Trần Thái Dương
Chức năng kinh tế
Quản lý kinh tế
Kinh tế tập trung
Kinh tế thị trường
Abstract: Trình bày một vài suy nghĩ đóng góp vào sự quan tâm chung về những vấn đề nhận thức lý luận và thực tiễn trong quá trình chuyển đổi phương thức thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta hiện nay.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2000_B3_Chuncnangkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 101,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.