Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39842
Title: Luật tục và việc quản lý làng bản của người Dao ở Việt Nam
Authors: Trần Bình
Keywords: Trần Bình
Luật tục
Phong tục tập quán
Người Dao
Luật lệ
Abstract: Ngày nay mặc dù đã có sự quản lý của Nhà nước bằng luật pháp song luật tục dân gian của họ vẫn không kém đi vai trò quan trọng. Việc quản lý, giữ gìn trật tự an ninh và phát triển kinh tế xã hội ở làng bản đòi hỏi có sự tham giả đòi hỏi quản lý xã hội của luật tục. Dẫu sao thì luật tục cũng là công cụ mà mọi thành viên trong các làng người Dao đều thấy dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm tra.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học 3-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2001_B1_NguoiDao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 83,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.