Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39884
Title: Bàn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Văn phòng Chính phủ
Bộ máy nhà nước
Cơ quan hành chính
Quản lý nhà nước
Abstract: Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2001_B7_ChucnangcocautochucVPCP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.