Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39945
Title: Một số vấn đề về thoả ước lao động tập thể
Authors: Trần Thuý Lâm
Keywords: Trần Thuý Lâm
Lao động
Lao động tập thể
Quan hệ lao động
Thoả ước lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Abstract: Đề cập một số quy định của pháp luật về thoả ước lao động tập thể không phù hợp với thực tiễn cần có sự sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện thoả ước.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2002_B5_Thoauoclaodongtapthe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 89,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.