Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40049
Title: Về cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp cơ sở ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Chính quyền nhà nước
Cải cách hành chính
Cải cách tổ chức
Cơ quan chính quyền
Đơn vị hành chính
Chính quyền cấp cơ sở
Abstract: Tìm hiểu về vấn đề cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp cơ sở ở nước ta hiện nay. Cấp cơ sở ở nước ta được xác định là cấp xã, phường, thị trấn. Đây hầu hết là những cộng đồng dân cư tồn tại lâu đời, có sự gắn bó chặt chẽ với nhau về nhiều phương diện.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2003_B1_Caicachtochucchinhquyencoso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 88,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.