Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40090
Title: Bàn thêm về tranh chấp lao động
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Lao động
Tranh chấp lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Tranh chấp lao động cá nhân
Tranh chấp lao động tập thể
Abstract: Trình bày các khía cạnh về khái niệm tranh chấp lao động. Việc nghiên cứu về tranh chấp lao động để hoạch định các chính sách pháp luật và áp dụng vào thực tiễn giải quyết các tranh chấp lao động là việc làm cần thiết và có tính thiết thực trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2003_B6_Tranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 81,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.