Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40258
Title: Cơ hội để giảm tỷ trọng nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam vì sự phát triển bền vững
Authors: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Keywords: Cơ hội
Tỷ trọng nhiệt điện than
Cơ cấu nguồn điện
Việt Nam
Sử dụng năng lượng
Năng lượng tái tạo
Nhiệt điện than
Abstract: Tính toán nhu cầu trong đó có tính toán tiềm năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng năng lượng điện để giảm bớt cơ cấu nguồn điện, phân tích về thị trường than, giá điện từ nhiệt điện than và thực tế tìm hiểu các tác động môi trường, xã hội của nhiệt điện than; xem xét những rào cản và khả năng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong tương lai.
Publisher: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Issue Date: 2016-7
Type: Báo cáo
Method: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Language: vi
Right: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.