Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40270
Title: Báo cáo chất lượng không khí Việt Nam - 2016
Authors: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Keywords: Báo cáo
Chất lượng
Không khí
Chất lượng không khí
Ô nhiễm không khí
Không khí Việt Nam
Kiểm soát ô nhiễm không khí
Abstract: Báo cáo này được thực hiện với mục đích cung cấp thông tin cho người đọc về tình trạng chất lượng không khí của Việt Nam trong năm 2016. Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra một bức tranh tổng quan về những tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, cũng như mức độ hiểu biết và mối quan tâm của người dân về các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí. Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn và thách thức chính trong kiểm soát ô nhiễm Không khí ở Việt Nam.
Publisher: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Method: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Language: vi
Right: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7. Bao cao chat luong khong khi VN 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.