Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40304
Title: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tàm nhìn đến năm 2030
Authors: TS. Võ Quế
Keywords: Bảo tồn
Du lịch Việt Nam
Giá trị di sản
Chiến lược du lịch
Du lịch di tích
Abstract: Báo cáo chỉ ra hiện trạng công tác bảo tồn, phát huy trị di sản hiện nay đồng thời nêu ra các giải pháp giá khắc phục những vấn đề hiện có trong công tác này để phát triển ngành du lịch di tích.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.