Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40310
Title: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với du lịch Việt Nam bước sang thập kỷ tới 2011 - 2020
Keywords: Tầm nhìn 2030
Phát triển du lịch
Du lịch Việt Nam
Tài nguyên du lịch
Nguồn nhân lực du lịch
Quản lý du lịch
Abstract: Bài viết đưa ra những nhận định tổng quát về tình thế du lịch Việt Nam từ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cho tới thách thức để có thể hoạch định cho giai đoạn phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Publisher: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
Language: vi
Right: Viện nghiên cứu phát triển du lịch
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.