Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40463
Title: Khung pháp lý về hoạt động thông tin tín dụng tại Việt Nam
Authors: Trung tâm thông tin Kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Khung pháp lý
Hoạt động thông tin tín dụng
Thông tin tín dụng tư nhân
Dịch vụ thông tin
Thông tin tín dụng
Tín dụng tư nhân
VCCI
Abstract: Cung cấp các thông tin về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tín dụng tư nhân. Khẳng định pháp luật hiện hành của Việt Nam không ngăn cản việc tạo lập và vận hành các dịch vụ thông tin tín dụng.
Publisher: The World Bank
Issue Date: 2010-4
Type: Tạp chí
Method: Trung tâm Thông tin Kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Right: Trung Tâm Thông tin Kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khung phap ly ve hoat dong thong tin tin dung tai Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 872,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.