Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40501
Title: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và tác động đến hệ thống quản lý lâm nghiệp địa phương
Keywords: Chính sách chi trả
Lâm nghiệp địa phương
Môi trường rừng
Quản lý lâm nghiệp
Ngành lâm nghiệp
Abstract: Đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thực tế, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và hướng tới mục tiêu quản trị rừng tốt hơn trong tương lai. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam là một chính sách cột mốt và đồng bộ nhất của ngành lâm nghiệp trong năm năm trở lại đây
Publisher: Trung tâm con người và thiên nhiên
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Method: Trung tâm con người và thiên nhiên
Language: vi
Right: Trung tâm con người và thiên nhiên
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chi trả dịch vụ môi trường.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.