Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40512
Title: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của toà án nhân dân theo quy định của Luật đất đai năm 2003
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Pháp luật
Luật đất đai
Tranh chấp đất đai
Toà án nhân dân
Người sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Abstract: Trình bày một vài điểm chính thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2006_B4_Thamquyengiaiquyettranhchapdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.