Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40528
Title: Tìm hiểu tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Hành chính
Hành chính nhà nước
Cải cách bộ máy nhà nước
Cải cách hành chính
Quản lý hành chính
Công chức hành chính
Abstract: Tìm hiểu tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính; phân tích những biểu hiện chủ yếu của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính nhà nước và ảnh hưởng của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính tới việc cải cách bộ máy hành chính.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2006_B4_Bomayhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 120,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.