Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40593
Title: Bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Nguyễn Hiền Phương
Bảo hiểm
Bảo hiểm y tế
An sinh xã hội
Ưu đãi xã hội
Trợ giúp xã hội
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của nhà nước ta, được tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng về tài chính của mỗi thành viên trong xã hội khi ốm đau, bệnh tật tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản của vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2006_B6_BHYTtronghethongansinhXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 151,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.