Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40613
Title: So sánh quy trình lập pháp của Thụy Điển và Việt Nam
Authors: Tào Thị Quyên
Keywords: Tào Thị Quyên
Pháp luật
Lập pháp
Thụy Điển
Việt Nam
Nghị viên
Nghị sĩ
Abstract: So sánh quy trình lập pháp của Thụy Điển và Việt Nam, từ đó đưa ra yêu cầu cải tiến quy trình lập pháp ở Việt Nam. Việc cải tiến này cần được tiến hành trên cơ sở kế thừa những yếu tố và những khâu hợp lý của quy trình lập pháp hiện có, loại bỏ những yếu tố những khâu không hợp lý, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học thích hợp, phù hợp với tình hình Việt Nam trong quy trình lập pháp của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2006_B6_QuytrinhlapphapThuyDien-Vn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.