Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40654
Title: Pháp luật về cho thuê tài chính - Một số vấn đề cần hoàn thiện
Authors: Trần Vũ Hải
Keywords: Trần Vũ Hải
Pháp luật
Tài chính
Cho thuê tài chính
Tổ chức tín dụng
Quyền sở hữu tài sản
Abstract: Trình bày bản chất pháp lý và một số bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về hình thức cấp tín dụng cho thuê tài chính. Để hình thức cấp tín dụng này ngày càng thể hiện được vai trò của nó trong việc khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần phải có những sửa đổi pháp luật cho phù hợp.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2007_B5_Phapluatchothuetaichinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 131,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.