Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40705
Title: Một số vấn đề lý luận, pháp lý và điều kiện phát triển cơ chế ba bên ở Việt Nam
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Lao động
Cơ chế ba bên
Quan hệ lao động
Đối thoại xã hội
Luật lao động
Abstract: Phân tích một số vấn đề lý luận, pháp lý và điều kiện phát triển cơ chế ba bên ở Việt Nam
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 11tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2006_B4_PhattriencochebabenoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 623,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.