Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40718
Title: Đưa nội dung giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào các trường học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Quỹ Châu á
Keywords: Giáo dục
Di cư an toàn
Buôn bán người
Đồng bằng sông Cửu Long
Chống buôn bán người
Abstract: Hướng dẫn đưa nội dung giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào các trường học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Publisher: Quỹ Châu á
Issue Date: 2011-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Quỹ Châu á
Language: vi
Right: Quỹ Châu á
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.