Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40720
Title: Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Authors: Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Ngọc Điện
Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tấn Phát
Hoàng Thọ Phú, Phạm Chí Khoa
Châu Quốc An, Huỳnh Hồng Hiếu
Nguyễn Minh Trí, Hồ Thị Hồng Minh
Nguyễn Quốc Tuấn
Keywords: Chính quyền đô thị
Quản lý đô thị
Chính quyền đô thị Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Tổ chức chính quyền
Abstract: Đánh giá tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam và đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát thành phố Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
Publisher: The Asian Foundation
Issue Date: 2013
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Thư Asia Foundation
Language: vi
Right: The Asia Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.