Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40781
Title: Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN
Authors: Lê Minh Tiến
Keywords: Lê Minh Tiến
ASEAN
Giải quyết tranh chấp
PDSM
Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp
SEOM
Hội nghị quan chức kinh tế cao cấp
AEM
Hội nghị bộ trưởng kinh tế
Abstract: Tìm hiểu cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của ASEAN. Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN luôn mang tính mềm dẻo, linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là đảm bảo hiệu quả các quan hệ hợp tác trong khối.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B10_CochegiaiquyettranhchapASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.