Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40950
Title: Về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở nước ta hiện nay.
Authors: Nguyễn Thị Hồi
Keywords: Tạp chí Luật học
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Chính quyền địa phương
Ngân sách địa phương
Chức năng giám sát
Cơ quan quyền lực nhà nước
Cơ quan hành chính
Chức năng hành chính
Cơ quan hành pháp địa phương
Abstract: Bài viết đề cập đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở nước ta hiện nay, bao gồm: Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương;...
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2004_B7_HDND-UBND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.