Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40968
Title: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính - Thực trạng quy định, thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Thẩm quyền xử phạt
Abstract: Tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế của các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng liên quan đến các quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm; Đưa ra hướng hoàn thiện các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2008_B5_Thamquyenxuviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.