Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41087
Title: Giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài của các nước chậm phát triển và đang phát triển trong tiến trình toàn cầu hoá
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Kinh tế
Nợ nước ngoài
Nước đang phát triển
Nước chậm phát triển
Toàn cầu hoá
Thể chế tài chính quốc tế
Abstract: Bàn về một vài vấn đề xung quanh mối liên hệ giữa toàn cầu hoá và nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển; về một vài khía cạnh tích cực và tiêu cực của hoạt động trợ giúp từ phía các thể chế tài chính quốc tế đối với các nước mắc nợ và từ đó đưa ra một vài giải pháp pháp lý cho vấn đề nợ nước ngoài của các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2009_B10_Nonuocngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 204,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.