Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41104
Title: Pháp luật lao động về lao động nữ - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Pháp luật
Lao động
Lao động nữ
Tuyển dụng lao động
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Abstract: Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nữ; Trình bày một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật lao động về lao động nữ.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2009_B4_PLlaodongvelaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 613,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.