Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41140
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.
Authors: Vũ Hồng Anh
Keywords: Tạp chí Luật học
Vũ Hồng Anh
Hoạt động của Chính phủ
Chính phủ
Nhà nước pháp quyền
Hiến pháp
Cơ quan nhà nước
Quyền hành pháp
Quyền lực nhà nước
Chế độ chính trị
Cải cách nền hành chính
Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Đứng trước yêu cầu cải cách nền hành chính quốc gia, yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, Chính phủ chủ yêu tập trung thực hiện chính sách, xây dựng thể chế, quản lý vĩ mô.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 4/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2004_B1_DoimoitochuchoatdongChinhphu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.