Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41169
Title: Biện pháp bảo vệ cổ đông, thành viên công ty: Lý luận và thực tiễn
Authors: Bùi Xuân Hải
Keywords: Bùi Xuân Hải
Pháp luật
Bảo vệ cổ đông
Law matters thesis
Luật công ty
Luật chứng khoán
Nhà đầu tư
Hiệp hội cổ đông
Abstract: Có nhiều biện pháp, cách thức khác nhau để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông, thành viên công ti như bằng pháp luật, bằng điều lệ công ti, bằng các quy tắc mềm, bằng cơ chế tự bảo vệ của các nhà đầu tư. Vì thế, để tăng cường bảo vệ cổ đông, thành viên công ti thì Việt Nam cần phải hoàn thiện pháp luật có liên quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi cổ đông, thành viên công ti.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2011_B2_Baovecodong-thanhviencongty.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 227,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.