Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41199
Title: Mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới.
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Tạp chí Luật học
Thái Vĩnh Thắng
Cơ quan bảo hiến
Tòa án tối cao
Tòa án các cấp
Bảo vệ hiến pháp
Tòa án hiến pháp
Cơ quan lập hiến
Pháp luật
Hiến pháp
Hội đồng bảo hiến
Abstract: Bài viết đề cập đến mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới: (1) Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến. (2) Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến. (3) Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B12_Mohinhcoquanbaohien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.