Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41216
Title: Thấy gì từ những đổi mới của cơ quan bảo hiến ở Thái Lan?
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Pháp luật
Hệ thống pháp luật
Cơ quan bảo hiến
Quyền bảo hiến
Vi hiến
Hiến pháp
Thái Lan
Abstract: Bài viết xem xét những bước phát triển chủ yếu của cơ quan bảo hiến ở Thái Lan, từ đó đưa ra một vài gợi mở cho việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở Việt Nam.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2011
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2011_B9_CoquanbaohienThaiLan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.