Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41241
Title: Bước đầu đánh giá thực trạng pháp luật về thực thi quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thanh Tâm
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Thanh Tâm
Quyền sở hữu công nghiệp
Sở hữu công nghiệp
Lợi ích thương mại
Pháp luật
Thương lượng
Hòa giải
Trọng tài
Tòa án
Giải quyết tranh chấp
Luật tố tụng dân sự
Abstract: Trong những năm gần đây, vấn đề thực thị quyền sở hữu công nghiệp đã trở thành mối quan tâm cơ bản trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về sử hữu công nghiệp. Tăng cường tính hiệu quả của việc thực thi quyền sở hữu công nghiệp là đòi hỏi tất yếu trong bối cảnh nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường. Pháp luật về thực thi quyền sở hữu công nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện với những bước đi và giải pháp thích hợp.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2004_B11_Quyensohuucongnghiep-thuongmai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 178,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.