Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41243
Title: Quyền khiếu kiện khi nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Authors: Phan Trung Hiền
Keywords: Phan Trung Hiền
Pháp luật
Quyền khiếu kiện
Khiếu kiện hành chính
Quyết định hành chính
Hành vi hành chính
Thu hồi đất
Hỗ trợ tái định cư
Bồi thường đất
Abstract: Khái quát về quyền khiếu kiện và đặc điểm của quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phân tích những điểm hạn chế và điểm tiến bộ về quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực; các giải pháp đề xuất.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2011_B3_Quyenkhieukienthuhoidat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 252,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.