Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41247
Title: Thí điểm mô hình thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh - Những vấn đề đặt ra
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Bùi Thị Huyền
Pháp luật
Thi hành án
Thi hành án dân sự
Mô hình thừa phát lại
Tống đạt văn bản
Cưỡng chế thi hành án.
Thừa phát lại
Abstract: Theo kế hoạch của Chính phủ, đến cuối năm 2012, sẽ tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại ở thành phố Hồ Chí Minh để làm cơ sở triển khai sâu rộng tại các địa phương khác. Các kết quả thu được sẽ được sửa đổi, bổ sung pháp luật thi hành án dân sự. Song, nếu lựa chọn mô hình thừa phát lại triển khai áp dụng trên diện rộng thì trước hết cần sửa đổi một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan về hoạt động của thừa phát lại đồng thời cần xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mô hình thừa phát lại.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2011
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2011_B5_Thidiemmohinhthuaphatlai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.