Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41251
Title: Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang
Keywords: Pháp luật
Môi trường
Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá môi trường chiến lược
Bảo vệ môi trường
Abstract: Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đánh giá tác động môi trường; Đưa ra những đánh giá về các quy định hiện hành về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật đánh giá tác động môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 11tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2011_B2_Danhgiatacdongmoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 246,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.