Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41270
Title: Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế (2000-2010)
Authors: Trần Huỳnh Thanh Nghị
Keywords: Trần Huỳnh Thanh Nghị
Kinh tế
Doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Hội nhập kinh tế
Đăng ký kinh doanh
Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp
Giải pháp kinh doanh
Abstract: Trình bày những thay đổi về cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế (2000-2010). 10 năm cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2000 - 2010 đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam những kết quả hết sức khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó thì vấn đề mâu thuẫn xung đột giữa các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp, vấn đề giải pháp kinh doanh... vẫn là những rào cản pháp lí mà Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện để cho những cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp mang tính đột phá.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2011_B7_Caicachthutucthanhlapdoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 256,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.