Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41291
Title: Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi theo luật nuôi con nuôi Việt Nam
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
Pháp luật
Luật nuôi con nuôi
Nuôi con nuôi
Người nhận con nuôi
Người được nhận nuôi
Abstract: Phân tích những khía cạnh lí luận về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi; Những điểm mới về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi và một số ý kiến hoàn thiện quy định về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2011_B4_Luatnuoiconnuoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 412,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.