Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41297
Title: Quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Hoàng Văn Tú
Pháp luật
Hiến pháp
Văn bản pháp lý
Abstract: Bài viết làm rõ quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp. Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. Hiến pháp quy định tổ chức nhà nước, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan nhà nước ở trung ương và quyền cơ bản của con người. Như vậy, xét về mặt nội dung, hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng nhất của mỗi quốc gia, ấn định chính thể quốc gia, các cơ quan điều khiển quốc gia và những thẩm quyền của các cơ quan đó.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2011_B8_Hienphapvaxuhuongphattrien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 183,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.