Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41316
Title: Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh về bản hiến pháp dân chủ
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Trần Ngọc Đường
Hiến pháp
Hiến pháp dân chủ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng lập hiến
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Hiến pháp và dân chủ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai yếu tố không tách rời nhau. Hiến pháp dân chủ phải là bản hiến pháp có nội dung và cách thức xây dựng dân chủ đồng thời là phương tiện để cho nhân dân được hưởng quyền tự do dân chủ. Ngược lại, dân chủ là điều kiện cần và đủ cho bản hiến pháp dân chủ ra đời, tồn tại và phát huy giá trị.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2011_B3_TutuonglaphienHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 201,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.