Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41398
Title: Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân cấp
Phân quyền
Quản lý nhà nước
Abstract: Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là vấn đề phức tạp vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước. Chỉ khi nào nhận thức đúng, hoạch định đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả thì vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương mới có tác dụng tích cực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và của mỗi địa phương. Ngược lại, nếu tiến hành vội vàng, thiếu nghiên cứu, cân nhắc đầy đủ giữa lợi với hại thì việc phân cấp, phân quyền có thể gây ra những tác động tiêu cực, thậm chí có thể nguy hiểm cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2012
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2012_B4_Phancaphanquyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 323,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.