Phân quyền - Chính trị : [2411]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2411
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Hồng Thuý (2022-06)

 • Bài viết trình bày phát huy giá trị văn hoá chính trị truyền thống theo tinh thần của Đại hội XIII được thể hiện ở ở lòng yêu nước, thương dân, lấy dân làm gốc; ở tư tưởng chính trị độc lập, tự chủ, tự cường; ở tư tưởng về một nền chính trị pháp quyền và tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hòa hợp vì sự phát triển, tiến bộ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Thanh (2021-01-27)

 • Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời bảo đảm được cơ cấu hợp lý. Ngày 20/6&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Ngọc Vĩnh, Ngô Thành Khiên (2020-09-24)

 • Bài viết trình bày để làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng trong bối cảnh mới, cần phải xem mạng xã hội như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao (2011-12-07)

 • Bài viết trình bày về sự hình thành, phát triển của các tổ chức xã hội dân sự Thái Lan; Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Thái Lan; So sánh và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Nga (2022-06)

 • Bảo đảm quyền trẻ em trong thời đại công nghệ 4.0 là vấn đề mang tính thời sự, luôn được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết khái quát về quyền trẻ em và phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc bảo đảm quyền của trẻ em. Trên cơ sở đó, làm rõ các vấn&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Quang; Pờ Sín Phúc (2022-06)

 • Thanh thiếu nhi là lứa tuổi đang có nhiều sự thay đổi về mặt tâm sinh lý, là giai đoạn chuyển giao quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Ở độ tuổi này, thanh thiếu nhi thường muốn khẳng định bản thân, thể hiện mình thông qua việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, trước thực trạng quyền hình ảnh của thanh thiếu nhi bị xâm phạm ngày càng tăng về cả số lượng và tính chất nguy ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Huyền Trang (2022-06)

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc. Tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại của Đảng có những điều chỉnh, bổ sung, phát triển, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa phù hợp với chuyển biến của thực tiễn đất nước sau 35 năm đổi mới. Bài viết làm rõ tư sự vận dụng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trương Thị Kiên (2022-06)

 • Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Hoạt động báo chí cũng là hoạt động chính trị, nên truyền thông chính trị được xem là một nhiệm vụ cao cả của báo chí. Khắc phục những hạn chế của báo chí truyền thống, sự ra đời của báo chí số đã góp phần nâng cao nâng lực truyền thông chính trị của báo chí...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Chí Nguyện (2022-05)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những biến động địa - chính trị ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bài viết làm rõ những khó khăn, thách thức vị trí, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực; đồng thời phân tích cơ hội, điều thuận lợi để ASEAN tiếp tục duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực trong những năm tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Kim Tôn, Nguyễn Thị Kim Quế (2022-05)

 • Đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, là mặt trận mới trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, các phong trào cánh tả trên thế giới hiện nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng của những người XHCN trên con đường đi tới CNXH trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh chống biến đổi khí hậu của những người cánh tả nói c...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Chitphathay Sovalith (2022-05)

 • Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng đội ngũ trí thức là một nội dung quan trọng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức vào xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào là vấn đề cấp thiết hiện nay, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Bài viết tập trung khái quát một số vấn đề&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Doãn Thị Chín (2022-05)

 • Mang trong mình ý chí, khát vọng tìm con đường giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm đến, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước định hình con đường cách mạng của dân tộc, trong đó có quan điểm về mô hình và con đường phát triển của Việt Nam. Bài viết trình bày mô hình và khái quát&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đậu Hương Nam (2022-05)

 • Bối cảnh thế giới và trong nước đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước do Đại hội XIII của Đảng đề ra. Bài viết phân tích, nhận diện những rủi ro toàn cầu và một số xu hướng phát triển lớn mà Việt Nam cần nắm bắt để đưa ra những quyết định và hành động thích hợp, góp phần thực hiện thành công các mục ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Việt Lâm (2022-05)

 • Phát triển năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu hiện nay. Quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo đã và đang có những tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp mối quan hệ địa chính trị giữa các nước. Trên cơ sở đánh giá các tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo và những vấn đề đặt ra của quá trình này, bài viết đưa ra những lưu ý cho Việt Nam trong quá trình&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thắng (2022-05)

 • Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang diễn ra rất quyết liệt. Chính vì vậy; người dân và dư luận xã hội rất quan tâm và kỳ vọng vào những quyết sách của Đại hội về công tác này và đặc biệt là làm thế nào để đưa về đấu tranh nêu ra những quyết sách đó đi vào cuộc sống. Trên cơ sở phân tích các quan điểm phòng, chống tham&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2022-05)

 • Lợi ích quốc gia - dân tộc là một vấn đê vô cùng hệ trọng đối với tất cả các nước thế giới. Bài viết khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặt lợi ích quốc gia tộc lên trên hết, nhất quán trong chính sách đối nội và đối ngoại. Điều này không thể hiện trong quan điểm, chủ trương, chính sách mà thực tiễn cũng đã chứng minh. Đồng thời, bài viết phê phán những luận điệu xu...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Thị Ánh Tuyết, Vũ Thái Hạnh (2022-05)

 • Năng lực của các chủ thể tham gia quản lý phát triển xã hội thể hiện sức mạnh, nguồn lực tổng thể của quốc gia và được biểu hiện trong nhận thức về quản lý phát triển xã hội, qua kỹ năng và mức độ tham gia thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể. Nhận diện năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia qua giá của đội ngũ cán bộ lãn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2411