Phân quyền - Lao động : [928]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 928
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Xuân Thủy, Nguyễn Đình Nam (2022-11)

 • Bài viết tập trung làm rõ vị trí, vai trò và một số biện pháp xây dựng lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam dựa trên quan điểm tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vương Vĩnh Hiệp (2012)

 • Bài viết phân tích những biện pháp Chính phủ Trung Quốc đã áo dụng để phòng ngừa và động viên các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý tranh chấp lao động. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thanh (2011)

 • Bài viết phân tích các cách tiếp cận với di chuyển lao động, các giải pháp và thành tựu trong thực hiện tiếp cận di chuyển lao động của Trung Quốc. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Trọng Nghĩa (-)

 • Bài viết này tập chung làm rõ những đặc điểm của lao động trong quá trình toàn cầu hóa, đánh giá những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến pháp luật lao động, từ đó đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách để làm tiền đề cho việc hoàn thiện pháp luật lao động của Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 928