Phân quyền - Quốc phòng, an ninh : [975]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 975
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thanh Hải (2023-10)

 • Bài viết trình bày về Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đúng vào dịp các cấp, các ngành đang tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" (2013-2023).

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-12)

 • Bài viết phân tích xu hướng xung đột hiện nay; Rút ra một số đặc điểm của xu hướng xung đột trong tương lai; Luật pháp quốc tế liên quan đến vấn đề sử dụng vũ lực, chiến tranh, xung đột vũ trang. Từ đó chỉ ra một số thách thức pháp lý đặt ra từ xu hướng xung đột hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-03)

 • Bài viết làm rõ một số điều chỉnh cơ bản chiến lược an ninh và phát triển cơ bản của các nước lớn từ năm 2001 đến nay: Điều chỉnh chiến lược nhằm duy trì vị thế dẫn dắt thế giới của Mỹ; Điều chỉnh chiến lược hướng tới ổn định và lấy lại vị thế nước lớn của Liên bang Nga; Điều chỉnh chiến lược đẩy mạnh sự trỗi dậy của Trung Quốc; Điều chỉnh chiến lược hướng tới xây dựng bản sắc khu vực EU.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-01)

 • Bài viết phân tích những điểm mới của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022; Đồng thời trình bày các mục tiêu chính trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025; Trách nhiệm, vai trò của ngân hàng nhà nước - đơn vị đầu mối triển khai công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết này nhận diện các chỉ số đánh giá tình hình an ninh tài chính (Quan niệm về an ninh tài chính; Bộ chỉ số an toàn vĩ mô để đánh giá mức độ an ninh tài chính; Để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia thông qua đáp ứng bộ chỉ số quốc tế) và đề xuất một số định hướng nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia trong thời gian tới

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05-15)

 • Bài viết phân tích thực trạng quản lý nợ công ở Việt Nam dựa tiên thông lệ quốc tế về các khía cạnh quản lý nợ hiệu quả và đề xuất một số khuyến nghị cho quản lý nợ công trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài tham luận trình bày một số ý kiến về bản chất, nội hàm của các thuật ngữ “Phòng thủ dân sự”, “thảm họa”, “sự cố” dưới góc nhìn khoa học và kiến nghị một số vấn đề liên quan để dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: (i) Cần xác định rõ phạm vi, nội hàm của thuật ngữ phòng thủ dân sự trên cơ sở kế thừa quy định của luật Quốc phòng 2018 và thực tiễn hoạt động phòng thủ dân sự và bổ sung thuật ngữ “phòng thủ dân sự’, “thảm họa” vào dự thảo luật; (ii) Việc giới hạn phạm vi phòng thủ dân sự của Dự thảo luật; (iii) Về tình trạng khẩn cấp của phòng thủ dân sự cần cân nhắc cho phù hợp với nội hàm phòng thủ dân sự; (iv) Cần xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm chủ trì của việc tổ chức lực lư...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết đóng góp một số ý kiến cho Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, trog đó tập trung vào các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, nội hàm của “Đối tượng dễ bị tổn thương”; về khái niệm “Công trình phòng thủ dân sự; về nguyên tắc phòng thủ dân sự…

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết phân tích và góp ý về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự; về quỹ phòng thủ dân sự dự kiến quy định trong Luật Phòng thủ dân sự.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 975