Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [1809]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1809
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm (2022-09-12)

 • Tác giả phân tích mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển bền vững, những khó khăn, thách thức trong việc nhận thức mối quan hệ này; đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của di sản văn hóa và sự phát triển bền vững.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đỗ Văn Trụ (2022-11)

 • Bài viết đưa ra các số liệu về di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, phân tích trách nhiệm của Nhà nước và nhân dân trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; nhận diện vai trò của di sản văn hóa trong việc giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục con người Việt Nam toàn diện và là động lực của sự phát triển đất nước, qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, hiệu quả của quản lý nhà nước, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của cộng đồng, phát huy các loại hình v...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Trang (2016)

 • Tác giả trình bày khái niệm cộng đồng, cộng đồng với việc bảo vệ di sản văn hóa tại bảo tàng và văn hóa phi vật thể trong cộng đồng và đưa ra kết luận về vai trò của cộng đồng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Văn Bốn (2020-11)

 • Bài viết diễn giải và bàn luận về phát triển du lịch văn hóa, loại hình du lịch khai thác các giá trị của di sản văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa của du khách, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị cho địa phương, quốc gia và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Viết Cường (2014)

 • Bài viết nêu tình trạng công tác bảo tồn di tích trong bối cảnh hiện nay và đề xuất các phương hướng để cải thiện tình trạng nêu trên.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Công Trí (2024-02)

 • Bài viết làm rõ quan điểm nhất quán của Đảng về đoàn kết tôn giáo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó đề xuất một số giải pháp về đoàn kết tôn giáo, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: ĐAOSAVẴN KHƯAMYXAY (2024-01)

 • Bài viết khái quát quan điểm, chủ trương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về phát triển vãn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được, hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nhằm gắn kết phát triển văn hóa với phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đinh Công Tuấn, Ngô Ngọc Diễm (2022-09)

 • Bài viết nêu khái niệm di sản văn hóa và quản lý Nhà nước về di sản văn hóa; các chính sách và quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước trong việc quản lý di sản văn hóa; một số vấn đề đặt ra trong quản lý Nhà nước về di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1809