Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41531
Title: Kinh nghiệm của các nước trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa về nguồn quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Authors: Đỗ Đức Hồng Hà
Keywords: Tạp chí Luật học
Pháp luật
Pháp luật châu Âu
Đỗ Đức Hồng Hà
Tội phạm
Hình phạt
Bộ luật hình sự
Văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Nguồn quy định tội phạm và hình phạt của các nước thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. (2) Cách quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành ở các nước thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. (3) Lý do của việc quy định tội phạm hình phạt trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành ở các nước thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Luật học số 10/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2010_B6_Nguonquydinhtoiphamvahinhphat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 193,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.