Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41622
Title: Kiến nghị xây dựng khái niệm sản phẩm trong Luật trách nhiệm sản phẩm Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Thư
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Minh Thư
Pháp luật
Luật trách nhiệm sản phẩm
Trách nhiệm sản phẩm
Người tiêu dùng
Thương mại
Hàng hóa
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề trong Luật trách nhiệm sản phẩm: (1) Khái niệm sản phẩm. (2) Khái niệm sản phẩm theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới. (3) Xây dựng khái niệm sản phẩm trong Luật trách nhiệm sản phẩm.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 08/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2013_B7_Luattrachnhiemsanpham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 438,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.