Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41666
Title: Một số hạn chế của các quy định pháp luật về thanh tra việc thực hiện pháp luật môi trường tại Việt Nam
Authors: Vũ Thị Duyên Thúy
Keywords: Tạp chí Luật học
Vũ Thị Duyên Thúy
Pháp luật
Thanh tra
Môi trường
Pháp luật môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan thanh tra
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Sự thiếu thống nhất trong các quy định pháp luật về thanh tra việc thực hiện pháp luật môi trường. (2) Sự không cần thiết hoặc thiếu chính xác, thiếu logic trong một số quy định pháp luật về thanh tra việc thực hiện pháp luật môi trường. (3) Sự thiếu cụ thể và chưa hợp lý trong một số quy định pháp luật về thanh tra việc thực hiện pháp luật môi trường.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 02/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2014_B6_thanhtraphapluatmoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 336,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.