Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41674
Title: Thực trạng quy định về tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc
Authors: Trình Hồng
Keywords: Tạp chí Luật học
Trình Hồng
Pháp luật
Tội phạm
Trung Quốc
Tội phạm có tổ chức
Bạo lực
Khủng bố
Tham nhũng
Hối lộ
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Thực trạng và đặc điểm phát triển tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc. (2) Quy định về tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 03/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2014_B8_Toiphamhoccotochuc-TrungQuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 340,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.